Elsikkerhet

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

Det elsikerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre, Inndeles I følgende målområder:

 • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.
 • Informasjon og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.
 • Revisjon og verifikasjon av bedrifter på den delen av internkontrollsystemet som gjelder det elektriske anlegget.
 • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i forsyningsområdet.
 • Bistå politiet i brannetterforskning.
 • Bistå eiendomsmegler med opplysninger om heftelser på boliger.
 • Oppfølging og rapportering til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av ulykker med elektrisk årsak.
 • Forelegge for DSB saker av viktighet eller av prinsipiell betydning.
 • Anmelde grovere overtredelser til politiet.

Prosedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er som følger:

 • Kunden blir varslet om kontrollen i brevs form: varsel om kontroll
 • Kontrollen av elanlegget utføres og kunden får samtidig informasjon om elsikkerhet
 • Kunden får rapport på eventuelle feil og mangler: varsel om vedtak
 • Ved feil i den faste installasjonen må elektroinstallatør kontaktes for utbedring av feil. Som oftest gis en frist på 3 mnd for utbedring av feil. Unntak for alvorlige feil som får kortere frist eller som må utbedres straks.
 • Installatør gir beskjed til DLE når han har påtatt seg jobben og også når jobben er utført.

Boligeiers ansvar (PDF)
Har du elvett? (PDF)

Andre nyttige linker

 • Hjemmeside DSB
 • Farlige produkter innrapportert DSB
 • Elsikkerhetsinformasjon
 • Elsikkerhetsportalen
 • Boligmappa.no
 • Bladet elsikkerhet
 • (NEK) Norsk Elektroteknisk Komite

Spørsmål angående installasjonskontroll og elsikkerhet kan rettes til Meløy Energi telefon 75 72 01 90 eller firmapost@meloyenergi.no